آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
سمپاشی سوسک درشت آمریکایی با قیمت مناسب

توضیحات آگهی

سوسک درشت آمریکایی،سوسک فاضلابی ویاسوسک حمام
سوسک درشت آمریکایی به دلیل حضورنزدیک درمحل زندگی انسان ،قابلیت آن را داردکه به عنوان یک ناقل مکانیکی عمل کندوموجب بروزمشکلات بهداشتی فراوان برای انسان گردد.آن هاموادغذایی رابامدفوع وبزاق خودآلوده می کنندومی توانندناقل احتمالی بعضی ازعوامل بیماریزای منتقله بوسیله غذامانند انواع سالمونلا،شیگلا،ویروس هپاتیت،باکتری کلیفرم وتخم انگلهاباشند.
برای جلوگیری ازورود این نوع سوسک به منازل،بایدهرسال دومرحله بااستفاده از ازسموم ابقایی موردتاییدوزارت بهداشت،سمپاشی انجام شود.
تماس باکارشناسان؛۲۲۰۴۸۲۷۸_۸۶۰۱۳۰۶۲_۶۶۹۵۹۷۲۹_۰۹۱۲۰۷۰۵۷۴۶