آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

فروش انواع شیر برقی پنوماتیک
شیر برقی آب و بخار
استیل ، برنجی و آلیاژ
شیربرقی 2/2-3/2-5/2-5/3
نرمالی کلوز-نورمالی اوپن
سایز های 1/8-1/4-1/2-3/4-1اینچ
تک بوبین و دو بوبین
برندهای اروپایی و چینی
فستو
ODE
نورگرن
رکسروت
SMC
ایرکنترل
LMC
UNID
CPE10-M1BH-5J-QS-6
CPE14-M1BH-3GLS-QS-6
CPE14-M1BH-5/3B-QS-8
CPE14-M1BH-5L-QS-6
CPE18-M1H-3GL-QS-10
CPE18-M1H-3GLS-QS-10
CPE18-M1H-5J-QS-10
CPE24-M1H-3OL-QS-10
CPE24-M1H-3GL-QS-10
CPE24-M1H-3GLS-QS-10
CPE24-M1H-5/3B-QS-10
CPE24-M1H-5/3BS-QS-10
CPE24-M1H-5/3E-QS-10
CPE24-M2H-3GL-QS-10
CPE24-M2H-3GLS-QS-10
CPE24-M2H-3OLS-QS-10
CPE24-M2H-5/3B-QS-10
VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7
VUVS-L20-M52-AD-G18-F7
VUVS-L20-M52-MD-G18-F7
VUVS-L20-B52-D-G18-F7
VUVS-L20-M32C-AZD-G18-F7
VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7
VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1
VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8
VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8
VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8-1B2
VUVS-L25-M32U-MD-G14-F8
VUVS-L25-M52-AD-G14-F8
VUVS-L20-B52-ZD-G18-F7
VUVS-L20-M32C-AD-G18-F7
VUVS-L20-M32U-AD-G18-F7
VUVS-L20-M52-AZD-G18-F7
VUVS-L20-P53C-MZD-G18-F7
VUVS-L20-P53U-MZD-G18-F7
VUVS-L20-M52-MZD-G18-F7
VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8
VUVS-L25-B52-D-G14-F8
VUVS-L25-M52-MZD-G14-F8
VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8
VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8
VUVS-L30-M52-MD-G38-F8
VUVS-L30-B52-D-G38-F8
VUVS-L25-P53C-MZD-G14-F8
VUVG-B10A-B52-ZT-F-1P3
VUVG-L14-P53-T-G18-1P3
VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3
VUVG-B10A-M52-MZT-F-1P3
VUVG-B10A-P53C-ZT-F-1P3
VUVG-B10A-P53E-ZT-F-1P3
VUVG-B10A-P53U-ZT-F-1P3
VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L
VUVG-B10-P53C-ZT-F-1P3
VUVG-L10-B52-T-M5-1P3
VUVG-L14-T32U-AT-G18-1P3
VUVG-L18-M52-RT-G14-1P3
VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3
VUVG-L-K14-T32C-AT-G18-1H2L-S
VUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-S
VUVG-S10-B52-ZT-M5-1T1L
VUVG-S10-T32U-MZT-M7-1T1L
VUVG-S10-T32H-MZT-M5-1T1L
VUVG-S10-T32C-MZT-M7-1T1L
VUVG-S10-P53U-ZT-M7-1T1L
VUVG-S10-P53E-ZT-M7-1T1L
VUVG-S10-P53C-ZT-M5-1T1L
VUVG-S14-T32U-MZT-G18-1T1L
VUVG-S14-T32C-MZT-G18-1T1L
VUVG-S14-P53U-ZT-G18-1T1L
VUVG-S14-P53E-ZT-G18-1T1L
VUVG-S14-P53C-ZT-G18-1T1L
VUVG-S18-T32U-MZT-G14-1T1L
VUVG-S18-T32H-MZT-G14-1T1L
VUVG-S18-P53U-ZT-G14-1T1L
VUVG-S18-P53E-ZT-G14-1T1L
VUVG-S18-P53C-ZT-G14-1T1L
VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1R8L-S
VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S
VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1R8L-S
VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1H2L-S
VUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-S
VUVG-BK10-B52-T-F-1R8L-S
VUVG-BK10-B52-T-F-1H2L-S
VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-S
VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3
VZWF-B-L-M22C-G14-135-1P4-10
VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10
VUVS-L25-M52-MD-G14-F8
VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8
VUVS-L20-M52-MD-G18-F7
VUVG-L18-T32C-MT-G14-1P3
VUVG-L18-M52-MT-G14-1P3
VUVG-L18-B52-T-G14-1P3
VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3
VUVG-L14-B52-T-G18-1P3
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8

VMPA1-M1H-M-PI
MVH-5-1/8-B
MFH-5-1/2
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8
VSNC-F-B52-D-G14-F8
VSNC-F-P53C-MD-G14-F8
VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN
VSNC-F-P53C-MD-G14-FN
VSNC-FT-B52-D-G14-FN
VN-07-H-T2-PI2-VI2-RI2
VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RO1
VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RQ2
VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RQ3
VN-20-L-T6-PI5-VI6-RO2
VN-20-L-T6-PQ4-VQ5-RO2