آگهی تهران نیازمندی های انلاین
4,552,800,000 تومان
شماره آگهی: 6143
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
مزایده عمومی ملک دوطبقه

توضیحات آگهی

درپرونده اجرائی کلاسه9901369 مزایده ملک به متراژ340 متر زمین
دو طبقه ساخت به متراژ
180 طبقه اول باز سازی شده
160متر طبقه دوم نوساز
دو دهنه مغازه به متراژ 40 متر بر خیابان اصلی
درمزایده عمومی قرار گرفته
در تاریخ1400/03/02 یکشنبه 9صبح در دادگاه عمومی پاکدشت
طالبین میتوانند برای بازدید از بنا پنج روز قبل از مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه کنندتاترتیب بازدید انجام شود
قیمت کارشناسی شده دادگستری پایه مزایده چهار میلیاردوپانصدوپنجاه ودوملیون وهشتصد میباشد

زیر قیمت منطقه میباشد