آگهی تهران نیازمندی های انلاین
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
نمایندگی ترازوی حساس ازمایشگاهی کمپانی ADAM انگلستان

توضیحات آگهی

0.1 تا 6 کیلو گرمHCB 6001
HCB-602 H ترازو 0.01 تا 600 گرم
ترازو 0.001 تا 820 گرم NBL823i
ترازو 0.0001 تا 250گرمNBL 254i
0.00001
انواع ترازو های 2 صفر ، 3 صفر ، 4صفر و 5 صفر
نمایندگی اصلی ترازوهای ازمایشگاهی
قیمت ترازو های ازمایشگاهی وحساس
ترازو های حساس بازار و کشور