آگهی تهران نیازمندی های انلاین
تماس بگیرید
شماره آگهی: 17543
آگهی تهران نیازمندی های انلاین

توضیحات آگهی

فروش شیر برقی واحد مراقبت،جک(سیلندر) و اتصالات برندهای اروپایی و چینی
ساخت و تعمیر انواع جک و شیر برقی پنوماتیک
فروش انواع کیت های تعمیری جک و شیر برقی پنوماتیک

کد محصول
DSBC-100-80-PPVA-N3
DGC-K-18
DGC-40
DGC-K-50
DGC-18-80-PPV-A

کد محصول
ESNU-8-10-P-A
ESNU-8-25-P-A
ESNU-8-50-P-A
ESNU-10-10-P-A
ESNU-10-25-P-A
ESNU-10-50-P-A
ESNU-12-10-P-A
ESNU-12-25-P-A
ESNU-12-50-P-A
ESNU-16-10-P-A
ESNU-16-25-P-A
ESNU-16-50-P-A
ESNU-20-10-P-A
ESNU-20-25-P-A
ESNU-20-50-P-A
ESNU-32-10-P-A
ESNU-32-25-P-A
ESNU-32-50-P-A
ESNU-40-10-P-A
ESNU-50-10-P-A
DSNU-8-10-P-A
DSNU-8-25-P-A
DSNU-8-80-P-A
DSNU-8-100-P-A
DSNU-10-10-P-A
DSNU-10-40-P-A
DSNU-10-50-P-A
DSNU-10-100-P-A
DSNU-12-15-P-A
DSNU-12-40-P-A
DSNU-12-100-P-A
DSNU-12-200-P-A
DSNU-16-10-P-A
DSNU-16-20-PPV-A
DSNU-16-160-PPV-A
DSNU-16-25-PPV-A
DSNU-16-200-PPV-A
DSNU-20-10-PPV-A
DSNU-20-30-PPV-A
DSNU-20-50-PPV-A
DSNU-20-160-PPV-A
DSNU-20-300-PPV-A
DSNU-25-10-PPV-A
DSNU-25-15-PPV-A
DSNU-25-30-PPV-A
DSNU-25-50-PPV-A
DSNU-25-80-PPV-A
DSNU-25-160-PPV-A
DSNU-25-300-PPV-A
DSNU-25-500-PPV-A
DSNU-32-25-PPV-A
DSNU-32-40-PPV-A
DSNU-32-80-PPV-A
DSNU-32-125-PPV-A
DSNU-32-160-PPV-A
DSNU-32-200-PPV-A
DSNU-32-320-PPV-A
DSNU-40-25-PPV-A
DSNU-40-40-PPV-A
DSNU-40-80-PPV-A
DSNU-40-160-PPV-A
DSNU-40-125-PPV-A
DSNU-40-200-PPV-A
DSNU-40-250-PPV-A
DSNU-40-320-PPV-A
DSNU-50-25-PPV-A
DSNU-50-40-PPV-A
DSNU-50-80-PPV-A
DSNU-50-100-PPV-A
DSNU-50-125-PPV-A
DSNU-50-160-PPV-A
DSNU-50-250-PPV-A
DSNU-50-320-PPV-A
DSNU-63-25-PPV-A
DSNU-63-40-PPV-A
DSNU-63-80-PPV-A
DSNU-63-100-PPV-A
DSNU-63-125-PPV-A
DSNU-63-160-PPV-A
DSNU-63-200-PPV-A
DSNU-63-320-PPV-A

کد محصول

DSBC-32-30-PPVA-N3
DSBC-32-80-PPVA-N3
DSBC-32-100-PPVA-N3
DSBC-32-150-PPVA-N3
DSBC-32-200-PPVA-N3
DSBC-32-250-PPVA-N3
DSBC-32-300-PPVA-N3
DSBC-32-400-PPVA-N3
DSBC-32-500-PPVA-N3
DSBC-40-25-PPVA-N3
DSBC-40-80-PPVA-N3
DSBC-40-160-PPVA-N3
DSBC-40-250-PPVA-N3
DSBC-40-400-PPVA-N3
DSBC-40-500-PPVA-N3
DSBC-50-20-PPVA-N3
DSBC-50-30-PPVA-N3
DSBC-50-60-PPVA-N3
DSBC-50-125-PPVA-N3
DSBC-50-200-PPVA-N3
DSBC-63-40-PPVA-N3
DSBC-50-400-PPVA-N3
DSBC-50-500-PPVA-N3
DSBC-63-25-PPVA-N3
DSBC-63-40-PPVA-N3
DSBC-63-60-PPVA-N3
DSBC-63-100-PPVA-N3
DSBC-63-160-PPVA-N3
DSBC-63-300-PPVA-N3
DSBC-63-400-PPVA-N3
DSBC-63-500-PPVA-N3
DSBC-80-25-PPVA-N3
DSBC-80-50-PPVA-N3
DSBC-80-80-PPVA-N3
DSBC-80-160-PPVA-N3
DSBC-80-300-PPVA-N3
DSBC-80-500-PPVA-N3
DSBC-100-25-PPVA-N3
DSBC-100-125-PPVA-N3
DSBC-100-160-PPVA-N3
DSBC-100-250-PPVA-N3
DSBC-100-400-PPVA-N3
DSBC-100-500-PPVA-N3
DSBC-125-40-PPVA-N3
DSBC-125-80-PPVA-N3
DSBC-125-100-PPVA-N3
DSBC-125-160-PPVA-N3
DSBC-125-320-PPVA-N3
DSBC-125-500-PPVA-N3
DSBG-32-25-PPVA-N3
DSBG-32-40-PPVA-N3
DSBG-32-80-PPVA-N3
DSBG-32-100-PPVA-N3
DSBG-40-25-PPVA-N3
DSBG-40-40-PPVA-N3
DSBG-40-80-PPVA-N3
DSBG-40-100-PPVA-N3
DSBG-40-200-PPVA-N3
DSBG-40-400-PPVA-N3