آگهی تهران نیازمندی های انلاین
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4620
آگهی تهران نیازمندی های انلاین
185 متر الهیه

توضیحات آگهی

بــدون واســطــه … لــطــفــا فــقــط خــریــدار تــمــاس بــگــیــره
185 مــتــر الــهیــه 3 خــواب شــاهڪــار مــعــمــاریــ
2 ســال تــحــویــل
بــا اقــســاط بــلــنــد مــدت حــتــے 4 ســالــه
2 و 3خــواب ســوپــر لــاڪــچــرے
2پــارڪــیــنــگ ســنــدیــ
لــابــے مــجــلــل فــول امــڪــانــات
100 مــتــر الــے 450 مــتــر مــوجــود اســت
آرشــیــتــڪــت بــنــام مــنــطــقــه ســازنــده خــوش نــام شــاهڪــار مــعــمــا‌ریــ
12 الــے 36 مــاه تــحــویــل مــوجــود اســتــ

مــشــاوره رایــگــان بــراے امــور مــلــڪــے شــمــادر مــنــطــقــه یــڪ

بــخــصــوصــ(((الــهیــه زعــفــرانــیــه ولــنــجــڪ نــیــاورانــ)))

مــشــاوره حــقــوقــے رایــگــان بــابــت مــشــارڪــت درســاخــت وســرمــایــه گــذارے و پــیــش خــریــد و شــراڪــت درمــنــطــقــه 1

{ خــریــدار آپــارتــمــان و ڪــلــنــگــے درڪــوتــاه تــریــن زمــان مــمــڪــن }

(( گــروه مــشــاوریــن مــدرن دارا ))

خانم افضلی

برچسب‌ها: